Tổng hợp baseband 3.0 mới nhất cho Vega iRon - A870 S/K/L
Flash dạng zip qua recovery : 

A870L:
Firmware : S1235133.zip
 


A870S:
Firmware : S0218150.zip


A870K:
Firmware : S0839132.zip